آيين نامه
1

24 دی 1393
فرم های مربوط به ثبت پیشنهاده پژوهشی و دفاع از پایان نامه
فرمهای ذیل به ترتیب از مراحل انتخاب استاد راهنما تا آخرین مراحل انجام پایان نامه مورد استفاده قرار گیرد.

 

23 دی 1393
آیین نامه کارشناسی ارشد
آئین نامه آموزشی و فرآیند انجام پایان نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

23 دی 1393
آیین نامه انتخاب استاد راهنما و مشاور و تصویب موضوع پیشنهاده پژوهشی
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت ثبت موضوع پیشنهاده پژوهشی از این آیین نامه تبعیت می کنن.

 

23 دی 1393
آیین نگارش پیشنویس پیشنهاده پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای ارائه پیشنهاده پژوهشی از فرمت تدوین شده استفاده نمایند.

 

23 دی 1393
آیین نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد
جهت یکسان سازی کلیه پایان نامه های دانشگاه ضروری می باشد کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد برای تدوین پایان نامه از این فرمت استفاده کنند.

 

23 دی 1393
راهنما مراحل برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه
کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی جهت برگزاری جلسه دفاع مراحل ذکر شده را باید طی کنند.

 

21 شهريور 1391
آيين نامه دستياري

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >