آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
1

22 فروردين 1395
بازنگری ماده های (20) و (21) و تبصره (20) ماده (25) آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد
مصوبه چهل و سومین جلسه مورخ 25/2/95 مبنب بر: بازنگری ماده های (20) و (21) و تبصره (20) ماده (25) آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

 

16 اسفند 1394
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
مصوب چهل و سومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ1389/5/18

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >