شورای تحصیلات تکمیلی
1

2 اسفند 1394
چهل و چهارمین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 94/3/3
بررسی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

2 اسفند 1394
چهل و سومین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ94/2/27
بررسی موارد مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی

 

28 بهمن 1394
چهل و دومین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ94/2/6
بررسی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

26 بهمن 1394
چهلمین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 93/12/3
بررسی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

26 بهمن 1394
چهل و یکمین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ 93/12/17
بررسی موارد مربوط به تحصیلات تکمیلی

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >