چهل و سومین شورای تحصیلات تکمیلی مورخ94/2/27

1394/12/2 0:0
بررسی موارد مربوط به شورای تحصیلات تکمیلی

1-     بررسی درخواست خانم ناهید خواجه احمدی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط

    بررسی درخواست آقای وحید نوروزی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط

3-     تصویب پروپوزال خانم لیلاامیری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته بهداشت محیط

4-     تصویب پروپوزال خانم مهسا شریف جعفری دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری

5-     تصویب پروپوزال خانم زهره آزادی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری

6-     تصویب پروپوزال خانم نجمه زارع دانشجوی کارشناسی ارشد رشته پرستاری

بررسی رفرنس نویسی مربوط به دانشکده پرستاری


   
تعداد بازدید:   ۲۰۲

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >